Obchodní podmínky - Slevy NewGo.cz
phone 734 67 33 88 Po - Pá mezi 8 - 16 hod.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné Obchodní podmínky užívání internetového portálu www.NewGo.cz
provozovaného společností Virtual People s.r.o.
  platné a účinné od 1. 9. 2014

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Použití voucheru a podmínky poskytnutí služeb
3. Práva a povinnosti provozovatele
4. Cena voucheru a platební podmínky
5. Odstoupení od smlouvy
6. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení, definice pojmů

1.1. Provozovatel
1.1.1. Provozovatelem slevového portálu www.newgo.cz je společnost Virtual People s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02685434, zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 222371.

1.2. Kontaktní údaje Provozovatele:
1.2.1. doručovací adresa: Virtual People s.r.o., Bankovní 1826/6, 702 00 Ostrava.
1.2.2. elektronická adresa: info@newgo.cz (elektronická komunikace je možná pouze v případech, kdy ji Obchodní podmínky výslovně předpokládají).

1.3. Definice pojmů
1.3.1. Aktivace slevy – podmínkou možnosti uzavření Smlouvy u některých Nabídek je dosažení předem stanoveného minimálního počtu Uživatelů, kteří si Produkt objednají. Jakmile bylo tohoto minimálního požadovaného počtu Uživatelů dosaženo, objeví se u příslušné Nabídky informace „sleva aktivována“;
1.3.2. Dodavatel – poskytovatel Produktů, který má uzavřenu smlouvu s Provozovatelem Portálu, na základě které se zavázal k přijetí Voucherů a k poskytnutí Produktů za podmínek a v rozsahu uvedeném na Voucheru, popř. v Nabídce;
1.3.3. Limit pro aktivaci – rozvazovací podmínka trvání Nabídky; nedojde-li v Limitu k Aktivaci slevy, celá Nabídka zanikne a žádný s Uživatelů, který odeslali objednávku, nemá nárok na zaslání Voucheru ani poskytnutí Produktu;
1.3.4. Nabídka – vystavení konkrétního Produktu zveřejněné na Portále vč. jeho ceny; po rozkliknutí Nabídky se Uživateli zobrazí zejména stručná charakteristika Produktu, dále popis způsobu, jak může Uživatel uplatnit Voucher a u některých Nabídek též minimální počet objednávek nutný pro Aktivaci slevy, kontaktní údaje Dodavatele. Nabídka není návrhem Provozovatele na uzavření Smlouvy;
1.3.5. Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky užívání slevového portálu www.newgo.cz;
1.3.6. Portál – internetový slevový portál provozovaný Provozovatelem, umístěný na adrese www.newgo.cz, prostřednictvím kterého se mohou Uživatelé účastnit hromadného nákupů Produktů (zboží nebo služeb), které jsou nabízeny jednotlivými Dodavateli za zvýhodněných podmínek;
1.3.7. Produkt – zejména zboží, služby v oblasti cestovního ruchu (zájezdy, ubytování) a využití volného času;
1.3.8. Provozovatel – společnost Virtual People s.r.o. specifikovaná v čl. 1.1;
1.3.9. Smlouva – smlouva o převodu Voucheru uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem elektronicky prostřednictvím Portálu;
1.3.10. Spotřebitel – Uživatel, který naplňuje definici spotřebitele dle § 419 občanského zákoníku;
1.3.11. Uživatel – fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Provozovatelem elektronicky uzavřela Smlouvu, popř. uzavřela prostřednictvím Portálu kupní smlouvu (čl. 2.3);
1.3.12. Voucher – poukázka (Voucher), po jejímž předložení je Uživatel oprávněn požadovat Produkt za zvýhodněných podmínek stanovených v Nabídce a Voucheru, a příp. i za dalších podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

II. Zakoupení Voucheru a Obchodní podmínky

2.1. Předmět Smlouvy
2.1.1. Provozovatel umožňuje Uživateli zakoupení Voucheru na příslušný Produkt, a to na základě Smlouvy uzavřené elektronicky způsobem dle čl. 2.2 Obchodních podmínek. Možnost zakoupit Voucher může být v příslušné Nabídce podmíněna dosažením předem stanoveného počtu objednávek Produktu (tzv. Aktivace slevy). Uživatel zakoupí Voucher na základě Smlouvy uzavřené způsobem uvedeným v čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek.
2.1.2. Na základě Smlouvy se Provozovatel zavazuje dodat Uživateli jím objednaný Voucher a Uživatel se zavazuje uhradit Provozovateli cenu Voucheru jedním ze způsobů, jak jsou stanoveny v Nabídce.
2.1.3. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neprodává vlastní zboží nabízené prostřednictvím Portálu, ani neposkytuje služby na Portále nabízené, ani se jinak na poskytování Produktů jednotlivých Dodavatelů nepodílí. Odpovědnost Provozovatele je proto omezena způsobem popsaným v čl. 3.5.

2.2. Uzavření Smlouvy a Obchodní podmínky
2.2.1. Smlouva se uzavírá elektronicky, a to na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře umístěného na stránkách http://www.newgo.cz/, který se Uživateli zobrazí po kliknutí na pole „Koupit“ u příslušné Nabídky. Odeslání vyplněného formuláře (kliknutí na pole „Odeslat objednávku“) je návrhem na uzavření Smlouvy.
2.2.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Uživateli na jím vyplněný e-mail doručeno potvrzení (akceptace) jeho návrhu Provozovatelem; potvrzovací e-mail bude obsahovat rovněž pokyny pro Uživatele k úhradě ceny Produktu.  Pokud Uživatel zvolil úhradu ceny Produktu prostřednictvím platební karty, bude mu společně s potvrzovacím e-mailem doručen i Voucher. V určitých případech však může být uzavření Smlouvy podmíněno vedle doručení potvrzovacího e-mailu i Aktivací slevy.
2.2.3. Podmínkou k odeslání objednávkového formuláře dle čl. 2.2.1 je odsouhlasení těchto Obchodních podmínek, které určují část obsahu Smlouvy a práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele ze Smlouvy. Odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje Uživatel souhlas s podmínkami uvedenými v Nabídce.
2.2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů. Nedojde-li během Časového limitu k Aktivaci slevy, Nabídka zaniká a Smlouva nevznikne; Provozovatel není v takovém případě povinen výslovně o tom Uživatele informovat ani vůči němu činit nějaké úkony.

2.3. Zvláštní podmínky pro Nabídky na prodej zboží
2.3.1. Je-li předmětem Nabídky prodej zboží (movitých věcí), je odeslání objednávkového formuláře (čl. 2.2.1) Uživatelem nejen návrhem na uzavření Smlouvy, ale také návrhem na uzavření kupní smlouvy adresovaným Dodavateli; doručením potvrzovacího e-mailu dle čl. 2.2.2 dojde zároveň i k uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem. Poté, co Uživatel uhradil cenu Voucheru a uplatnil vůči  Dodavateli svá práva z Voucheru, je Dodavatel povinen odeslat zboží na adresu Uživatele uvedenou v objednávkovém formuláři, a to ve lhůtě uvedené v Nabídce, popř. v jeho obchodních či dodacích podmínkách.
2.3.2. Kupní cenu zboží hradí Uživatel prostřednictvím Provozovatele a na jeho účet, a to způsobem uvedeným v čl. 4.2. Voucher slouží k prokázání skutečnosti, že Uživatel uhradil kupní cenu. Uživatel proto i v případě Nabídek na prodej zboží uplatňuje práva z Voucheru, a to způsobem uvedeným v Nabídce.
2.3.3. Pokud je u Nabídky požadována Aktivace slevy, tvoří tato skutečnost odkládací podmínku vzniku účinnosti kupní smlouvy. Marným uběhnutím Limitu pro aktivaci Nabídka zaniká, aniž by kupní smlouva vznikla.
2.3.4. Na prodej zboží prostřednictvím Portálu se vztahují Obchodní podmínky příslušného Dodavatele, které obsahují zejména příslušné povinnosti vyplývající z úpravy tzv. spotřebitelských smluv (§ 1811 a násl. občanského zákoníku). Dodavatel je povinen sdělit Uživateli, který je Spotřebitelem, nejpozději do doby doručení zboží veškeré informace požadované občanským zákoníkem, zejména:
    a) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování práv Spotřebitelem,
    b) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
    c) poučení o možnosti Spotřebitelů odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva,   jakož i formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v textové podobě a informace o způsobu vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání zboží, které byly Uživatelem uhrazeny.

2.4. Možnost archivace Obchodních podmínek
2.4.1. Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Portálu: http://www.newgo.cz/obchodni-podminky
2.4.2. Obchodní podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.
2.4.3. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
2.4.4. Uživatel může archivovat údaje o svých objednávkách zejména formou archivace potvrzovacího e-mailu a také samotného Voucheru, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Uživatel zadal v objednávce.

III. Dodání Voucheru, podmínky poskytnutí Produktu

3.1. Doručení Voucheru
3.1.1. Provozovatel odešle bez zbytečného odkladu po úhradě ceny Voucher na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem. Voucher je odeslán formě e-mailu s odkazem, prostřednictvím kterého si může Uživatel Voucher stáhnout (download) v elektronické formě. Odkaz ke stažení Voucheru je aktivní po dobu 100 dní ode dne odeslání e-mailu Uživateli.
3.1.2. Uživatel je povinen nakládat s e-mailem dle čl. 3.1.1 jako s důvěrnou informací, Provozovatel neodpovídá za ztrátu, odcizení či zneužití Voucheru třetí osobou, která získala přístup k datům Uživatele.

3.2. Práva Uživatele z Voucheru
3.2.1. Předložení platného Voucheru opravňuje Uživatele požadovat Produkt poskytovaný Dodavatelem, a to za podmínek uvedených v Nabídce (zejména za zvýhodněnou cenu).
3.2.2. Podmínky užití Voucheru (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm, a odpovídají podmínkám uvedeným v Nabídce zveřejněné na Portále. Uživatel bere na vědomí, že po uplynutí doby platnosti Voucheru ztrácí Uživatel nárok na poskytnutí Produktu, a to bez nároku na vrácení ceny ze strany Provozovatele či Dodavatele, protože závazek Dodavatele poskytnout Uživateli Produkt na základě Voucheru uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká.
3.2.3. Voucher je přenosný. Uživateli se v rámci objednávky zobrazí maximální počet Voucherů, který může objednat.

3.3. Povinnosti Dodavatele
3.3.1. Dodavatel je povinen poskytnout Uživateli Produkt v rozsahu a za podmínek uvedených v Nabídce popř. Voucheru, a to bez vad.
3.3.2. Dodavatel je dále povinen poskytnout Uživateli veškeré informace a dokumenty, vyžadované právními předpisy, a to v příslušné formě (např. písemnou smlouvu o zájezdu popř. písemné potvrzení zájezdu).

3.4. Osobní údaje
3.4.1. Uživatelé souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem v případě uzavření Smlouvy dle čl. 2.2, a to v rozsahu uvedeném dále v tomto článku 3.4.
3.4.2. Provozovatel zpracovává a užívá osobní údaje Uživatelů výlučně za účelem komunikace s Uživatelem a dále za účelem poskytnutí Služby Dodavatelem. Osobní údaje Uživatele nejsou poskytovány žádným třetím osobám a Provozovatel provádí aktivní technicko-organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům ze strany třetích osob.
3.4.3. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené Smlouvy, byly zpracovány Provozovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené Smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem Produktu osoba odlišná od Uživatele (zejména v případě ubytovacích služeb, zájezdů a zážitkových pobytů), mohou být osobní údaje této osoby použity pouze pro účely splnění Smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu (zpracovatele osobních údajů).
3.4.4. Ti Uživatelé, kteří se na Portále zaregistrovali, mohou zdarma požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

3.5. Odpovědnost Provozovatele
3.5.1. S ohledem na skutečnost, že Produkty jsou poskytovány přímo Dodavatelem a na jejich poskytnutí (dodání zboží či poskytnutí služeb) se Provozovatel nepodílí, odpovídá za jejich řádné a včasné dodání / poskytnutí přímo a výlučně Dodavatel. Uživatel je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat (reklamovat) přímo u Dodavatele, a to bez zbytečného odkladu.
3.5.2. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím Produktu.
3.5.3. Provozovatel však může v odůvodněných případech poskytnout Uživateli, který reklamuje vadu Produktu nebo jiné porušení práv z Voucheru, podporu a součinnost. Uživatel je však povinen popsat Provozovateli, v čem spatřuje vady Produktu, který mu byl poskytnut, a doložit svá tvrzení důkazy (např. fotografiemi).
3.5.4. Informace o původních cenách (před slevou) a o výši slevy uvedené na Portále jsou poskytovány Dodavatelem a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich správnost.

3.6. Odpovědnost za obsah Nabídky
3.6.1. Součástí Nabídky zveřejněné na Portále mohou být hypertextové odkazy na internetové stránky třetích osob, na jejichž obsahu se Provozovatel nepodílí a nenese za něj žádnou odpovědnost. Prokáže-li se, že obsah internetových stránek třetí osoby je závadný, odstraní Provozovatel tento hypertextový odkaz popř. jiné závadné části Nabídky.

3.7. Obchodní sdělení
3.7.1. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách, ale rovněž o jiných službách Provozovatele nebo o službách či zboží třetích osob.
3.7.2. Uživatel je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

IV. Cena Voucheru a platební podmínky

4.1. Cena Voucheru
4.1.1. Cena nabízeného Produktu je vždy uvedena v Nabídce, včetně uvedení slevy, která je Dodavatelem poskytována Uživateli. Při objednávce Voucheru dojde k autorizaci platby Uživatele.
4.1.2. Veškeré ceny uvedené v Nabídce jsou vždy uváděny jako ceny včetně DPH, které je uváděno ve výši dle platných právních předpisů.

4.2. Platba ceny Voucheru
4.2.1. Uživatel je povinen zaplatit cenu Voucheru nejpozději do tří pracovních dnů poté, co mu dojde e-mail Provozovatele o Aktivaci slevy dle čl. 2.2.2; potvrzovací e-mail obsahuje i pokyny k platbě.
4.2.2. Sjednávají se tyto způsoby platby:
    a) Převodem na účet – Uživatel se zavazuje zaplatit cenu převodem nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení potvrzovacího e-mailu dle čl. 2.2.2  a uvést variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělí v potvrzovacím e-mailu sdělí; Byla-li však Nabídka podmíněna Aktivací slevy, je Uživatel povinen uhradit cenu Voucheru až do tří pracovních dnů od doručení informačního e-mailu o tom, že došlo k Aktivaci slevy.
    b) Platba platební kartou – je-li podmínkou uzavření Smlouvy Aktivace slevy, budou peníze Uživateli strženy až ve chvíli, kdy si Voucher objedná minimální stanovený počet Uživatelů;
4.2.3. Pokud během Limitu pro aktivaci nedojde k Aktivaci slevy, všechny závazky Uživatele i Provozovatele uplynutím Limitu pro aktivaci zanikají. V případě, že Provozovatel již obdržel platbu Uživatele, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

V. Vyřizování stížností a odstoupení od Smlouvy

5.1. Způsob vyřizování stížností Uživatelů
5.1.1. Uživatel má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě popř. elektronicky na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.2. Provozovatel si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Provozovatelem Smlouvu.
5.1.2. Není-li Uživatel spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li vůbec komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.
5.1.3. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

5.2. Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu – pouze pro Spotřebitele
5.2.1. Uživatel – Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení Voucheru (dle čl. 2.1), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
5.2.2. Uživatel však není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud již uplatnil své právo z Voucheru - např. prokázal Dodavateli prostřednictvím Voucheru úhradu kupní ceny dle kupní smlouvy (načež Dodavatel začal činit kroky k odeslání zboží), uzavřel s Dodavatelem smlouvu na dodávku Produktu (např. ubytovacích služeb) nebo využil službu (např. byla mu poskytnuta masáž na základě předložení Voucheru), přičemž tím není dotčeno právo Uživatele odstoupit od jednotlivých smluv uzavřených s Dodavateli i bez udání důvodu, jestliže takové právo vyplývá z platných právních předpisů.
5.2.3. Odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu dále není možné v případě Voucherů, na základě kterých má být Uživateli poskytnut některý z Produktů uvedených v § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (např. smlouva o poskytování zdravotní péče, smlouva o zájezdu). Rovněž nemůže Uživatel odstoupit bez udání důvodu od Smlouvy, pokud měl Dodavatel ve smyslu § 1837 občanského zákoníku na základě Voucheru uzavřít s Uživatelem kupní smlouvu na dodávku zboží podléhajícího rychlé zkáze, dodávku novin, periodik nebo časopisů, smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
5.2.4. Odstoupení od Smlouvy musí být Uživatelem odesláno nejpozději 14. dne od doručení Voucheru (v elektronické formě) a zasláno v kopii rovněž Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno Provozovateli na doručovací adresu, nebo elektronicky ve formě odeslání na e-mail Provozovatele info@newgo.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy je ve formátu pdf ke stažení zde. V textové podobě zašle Provozovatel společně s Voucherem v textové podobě.

5.3. Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy
5.3.1. V případě, že Dodavatel neposkytne objednaný Produkt z důvodu na jeho straně, a to ani po doručení písemné výzvy Uživatele, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.
5.3.2. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno Provozovateli prostřednictvím běžné pošty, v odstoupení Provozovatel uvede důvody odstoupení. Odstoupení je účinné doručením na adresu Provozovatele.

VI. Závěrečná ujednání

6.1.1. Užívání Portálu včetně Smluv vzniklých v souvislosti s jeho užitím se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
6.1.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
6.1.3. Provozovatel je oprávněn změnit jednostranně Obchodní podmínky. Byla-li před účinností pozměněných Obchodních podmínek uzavřena Smlouva s Uživatelem, tato Smlouva se řídí původními Obchodními podmínkami ve znění, v jakém platily ke dni uzavření Smlouvy.

Obchodní podmínky slevového portálu NewGo.cz společnosti Virtual People s.r.o. platné od 1.9.2014

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy + Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

© 2011 – 2019 Virtual People s.r.o.